Asociaţia „ZURY” este o asociaţie de tineret non-guvernamentală, non-profit, cu scop nepatrimonial, independentă, democratică, fără afiliere politică şi care acţionează în beneficiu public, fără a face deosebire pe bază de naţionalitate, etnie, religie, limbă maternă, sex, nivel material şi/sau educaţional, origine sau poziţie socială ori convingere politică.

SCOPUL Asociaţiei „ZURY” este de a stimula și sprijini participarea activă a tinerilor în diverse domenii ale vieții în vederea exploatării întregului lor potențial și asigurarea sustenabilității durabile a comunităților în care trăiesc.

Pentru realizarea scopului propus, Asociaţia îşi propune atingerea următoarelor obiective:

a) dezvoltarea, sprijinirea și promovarea inițiativelor tinerilor în diverse domenii ale vieții;
b) dezvoltarea unui sistem de informare și consultare a tinerilor în diverse domenii ale vieții (educațional, social, cultural etc.) în vederea exploatării propriilor talente și a propriului potențial, asigurarea evoluției personale și profesionale a acestora;
c) dezvoltarea de inițiative, idei, acțiuni, proiecte de formare și reconversie profesională a tinerilor în diverse domenii ale vieții în vederea dobândirii de către aceștia de abilități, cunoștințe și atitudini necesare conturării unui caracter și a unei personalități solide, responsabile și independente;
d) informarea tinerilor cu privire la  drepturile și responsabilitățile lor legale și asigurarea respectării acestora;
e) facilitarea și sprijinirea colaborărilor între societatea civilă, autoritățile publice locale și centrale, mediul de afaceri și alți stakeholderi locali, naționali și internaționali în vederea asigurării evoluției tinerilor pe plan personal și profesional;
f) dezvoltarea de rețele, parteneriate, cooperări, colaborări și alte acțiuni de asociere între lucrători de tineret, instituții și organizații de și pentru tineret sau care au drept scop sprijinirea acestei categorii sociale în vederea consolidării resurselor, cunoștințelor, abilităților, experiențelor și bunelor practici în domeniu și dezvoltării permanente de acțiuni benefice tinerilor;
g) dezvoltarea, organizarea, implementarea și participarea la acțiuni de formare a tinerilor pe plan local, național și internațional în vederea creșterii performanțelor profesionale a acestora precum și dobandirii de abilități, cunoștințe și competențe favorabile unei dezvoltări personale armonioase și a schimbului intercultural;
h) identificarea și sprijinirea nevoilor tinerilor în context local, național şi internaţional;
i) creșterea gradului de auto-cunoaștere, de participarea activă și responsabilă, de inițiativă și pro-activitate a tinerilor în societatea din care fac parte;
j) promovarea și sprijinirea responsabilitații social corporatiste în diverse domenii ale vieții;
k) inițierea, dezvoltarea și promovarea de diverse activități intergeneraționale în vederea asigurării transferului de cunoștințe, abilități, competențe, dar și de valori, principii, obiceiuri culturale, tradiții etc.;
l) identificarea de potențiali factori de excludere socială, factori ce produc decalaje în ceea ce privește dezvoltarea tinerilor în mod echitabil, promovează și asigură includerea tinerilor cu oportunități reduse și a celor dezavantajați la viața activă și în general, în societate;
m) promovarea egalitatății de șanse, transparenței, non-discriminării;
n) promovarea cooperării între tineri aparținând diverselor culturi, diversității culturale și sociale, înțelegerii, toleranței, unității, solidarității și spiritului de comuniune;
o) inițierea și demararea de acțiuni și inițiative de combatere a cauzelor consumului de alcool, droguri, a delicvenței juvenile și a altor acțiuni nocive în rândul tinerilor;
p) promovarea principiilor ecologiste, protejarea mediului înconjurător, susținerea demersurilor de dezvoltare sustenabilă și durabilă; promovarea turismului social și responsabil;
q) susținerea educației civice a tinerilor în spiritul respectului față de ceilalți semeni și dezvoltarea unui sens și a unei griji față de comunitate în ansamblul său;
r) îmbunătățirea și menținerea unui stil de viață sănătos, promovarea unei vieți sportive și a unei alimentații echilibrate;
s) promovarea voluntariatului ca și acțiune responsabilă și în folosul comunității, dar și a educației non-formale, implicării active în acțiuni de petrecere a timpului liber și activități recreaționale productive și constructive din diverse domenii ale vieții;
t) promovarea auto-susținerii financiare în rândul tinerilor, sprijinirea lor în demersurile de inițiere a unor idei de afaceri, informarea și dobandirea de către aceștia de competențe din sfera antreprenoriatului și a profesiilor liberale.

Mijloacele prin care Asociaţia urmăreşte atingerea scopului şi obiectivelor sale sunt:

a) înființarea si consolidarea unui spațiu de resurse comunitar destinat tinerilor unde aceștia să își poată dezvolta personalitatea și potențialul propriu, să își exerseze abilitățile și să dobândească noi competențe;
b) dezvoltarea de acțiuni, proiecte de sprijinire a tinerilor în orientarea lor spre o viitoare carieră;
c) dezvoltarea de programe si proiecte de informare, consultanță și formare a tinerilor în diverse domenii ale vieții;
d) sprijinirea implicării tinerilor în activități, proiecte și programe de interese pentru aceștia la nivel local, național sau internațional;
e) îndrumarea tinerilor spre descoperirea propriului potențial;
f) crearea unor metode și instrumente de lucru cu tinerii și pentru tineri și punerea acestora la dispoziția celor interesați;
g) crearea unei biblioteci cu materiale informatice, cărți, publicații, pliante, broșuri etc. precum și realizarea și editarea de astfel de materiale proprii;
h) conceperea, aplicarea, dezvoltarea și implementarea de programe și proiecte de voluntariat local,  național și internațional cu participarea tinerilor interesați;
i) conceperea, aplicarea, dezvoltarea și implementarea de programe și proiecte de informare, pregătire, seminarii, schimburi de tineret, stagii de voluntariat, conferințe, întâlniri non-formale, vizite de planificare, vizite de studiu, târguri, dezbateri, precum și implicarea în alte acțiuni civice pentru îndeplinirea scopului propus la nivel local, național și internațional;
j) desfășurarea unor activități economice sau comerciale în conformitate cu legile în vigoare;
k) aplicarea de proiecte și inițiative la diverse linii de finanțare pe plan local, național sau internațional;
l)  înființarea mai multor filiale sau puncte de lucru la nivel național sau internațional în vederea stabilirii de parteneriate și consolidarea de acțiuni cu impact la nivel macro;
m) implicarea tinerilor în acțiuni și activități cu caracter non-formal, promovarea în rândul acestora a educației non-formale, informale și a celei alternative;
n) promovarea tinerilor în demersul de identificare a nevoilor de învățare proprii, a metodelor și canalelor de învățare eficiente în cazul fiecăruia;
o) inițierea, conceperea, dezvoltarea și implementarea de acțiuni, activități și proiecte în parteneriat cu instituții și autorități publice, stakeholderi locali și mediul de afaceri în vederea asigurării unui tranzit propice al tinerilor de la școală la viața activă;
p) implicarea în realizarea de studii și strategii, proiecte din domeniul tineretului în vederea promovării intereselor acestora;
q) realizarea de acțiuni de networking, lobby și advocacy pe plan național și internațional;
r) realizarea de activități de promovare și marketing, realizarea și distribuția de materiale promoționale; acțiuni de colaborare cu mass-media în vederea promovării scopului și activităților asociației la nivel național și internațional;
s) inițierea și implementarea de alte activități, proiecte și inițiative permise de lege necesare atingerii scopului și obiectivelor Asociației.