EEA Grants

fondong_logo

Logo ZURY jpg

 

 

 

 

Asociatia ZURY din Timisoara a implementat incepand cu data de 17.04.2014 pe parcursul a doua luni de zile proiectul “Consolidarea capacitatii orgnizatiilor de tineret din Romania si Norvegia” impreuna cu organizatia partenera din Norvegia – Balestrand Ungdomslag ce a avut ca si obiective:

  • cunoasterea organizatiilor implicate prin schimbul de experienta intre partenerii implicati si impartasirea rezultatelor activitatilor si proiectelor desfasurate, cunoasterea reprezentantilor organizatiilor si a expertizei lor in domeniu
  • identificarea de zone comune de lucru si de interventie in conformitate cu scopul partenerilor implicati si constituirea premisele dezvoltarii unor viitoare proiecte care sa vina in sprijinul grupurilor tinta vizate prin intermediul liniei de finantare a Fondului ONG
  • stabilirea de contacte cu potentiale alte structuri, organizatii si/sau institutii din Norvegia in vederea consolidarii relatiilor bilaterale si stabilirea de parteneriate in domeniul tineretului intre cele doua state implicate

In vederea atingerii obiectivelor setate, principala activitate a proiectului a constituit-o vizita de studiu de 10 zile desfasurata de catre 2 reprezentanti ai Asociatiei ZURY in Norvegia in perioada 15.05.2014 – 26.05.2014. Pe parcursul mobilitatii, reprezentantii Asociatiei ZURY au facut cunostinta cu reprezentantii organizatiei partenere din Norvegia – Balestrand Ungdomslag urmarindu-se astfel un schimb de experienta, detalierea activitatilor desfasurate de acestea, cunoasterea personala a reprezentantilor si mai ales a experientei fiecaruia in domeniul de activitate al organizatiilor dar si a interesului pentru stabilirea de noi contacte si dezvoltarea de noi parteneriate. Pe parcursul mobilitatii, reprezentantii Asociatiei ZURY au avut oportunitatea de a vizita sediul organizatiei partenere precum si unele din locatiile de desfasurare a activitatilor iar in data de 17 mai 2014 au si participat la unul dintre evenimentele locale organizate de catre asociatia partenera cu ocazia Zilei Nationale a Norvegiei. Printre tematicile comune de interes in vederea dezvoltarii de noi activitati si proiecte s-au regasit: teatru, centru de tineret, cinema, activitati sportive, club de muzica (jazz), activitati artistice pentru tineri si copii si alte initiative proprii, proiecte de arta. In vederea desfasurarii acestor activitati cele doua organizatii partenere au in vedere depunerea unui proiect viitor in cadrul liniei de finantare a Fondului ONG, Componenta 1 Implicare – Sub-componenta 1.2 Voluntariat si urmareste trimiterea si respectiv gazduirea de voluntari intre cele doua tari si implicarea in actiuni din domeniile prezentate.

Pe parcursul celorlalte zile ale mobilitatii, reprezentantii Asociatiei ZURY au intrat in contact cu reprezentanti ai altor 5 organizatii din Oslo si Kristiansand reusind sa gaseasca tematici de interes comun pentru initierea de viitoare activitati si parteneriate. De asemenea, toate contactele identificate de catre reprezentantii Asociatiei ZURY au fost constituite ulterior intr-o baza de date interna care poate fi pusa la dispozitia altor organizatii si structuri interesate sa dezvolte parteneriate si proiecte cu organizatii din Norvegia.

Aceasta mobilitate precum si baza de date de contacte realizata reprezinta factori consistenti de consolidare a relatiilor bilaterale intre cele doua state, acestea ajutand la cresterea potentialului de accesare al fondurilor disponibile, in special prin intermediul Fondului ONG si dezvoltarea de proiecte in parteneriat.

Proiectul “Consolidarea capacitatii organizatiilor de tineret din Romania si Norvegia” a fost un proiect implementat de catre Asociatia ZURY din Timisoara si finantat prin intermediul Mecanismului financiar al Spatiului Economic European (SEE), administrat in Romania de catre Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) prin Fondul ONG.

Pentru informatii oficiale despre Mecansimul financiar al Spatiului Economic European (SEE) si Programul Norvegian de Cooperare, accesati:

www.eeagrants.org 

***

ZURY Association from Timisoara, Romania implemented starting with 17th of April 2014 for 2 months the project “Capacity building of youth organizations from Romania and Norway” together with the partner organization from Norway – Balestrand Ungdomslag whose objectives were the following:

  • getting to know the organizations involved in the project through the exchange of experience between the partners involved and sharing of the results of their activities and projects developed, getting to know the representatives of the organizations involved and their expertise in the field
  • identifying common working areas according to the goal of each partner involved and creating the premises of developing future new projects which will support the envisoned target groups and can be applied for funding under the NGO Fund
  • establishing contacts with other potential structures, organizations and/or institutions from Norway for capacity building of bilateral relations as well as establishment of new partnerships in the field of youth between the two states

                In order to achieve the proposed objectives, the main activity of the project was a mobility activity of 10 days developed with the presence of 2 representatives from ZURY Association in Norway between 15.05.2014 and 26.05.2014. During the mobility, the representatives of ZURY Association met the representaties of the partner organization from Norway – Balestrand Ungdomslag being focused on realizing an exchange of experience, detailing the activities developed by both organizations, getting to know their representatives and especially their experience in the field of activity of the organizations in which they are involved but also their interest in establishing new contacts and partnerships. During the mobility, the representatives of ZURY Association had the opportunity to visit the headquarters of the partner organization as well as some of the locations where various activities are being developed, and on 17th of May 2014 also attended one of the local events organized with the occasion of The National Day of Norway. Among the common thematics connected with developing new activities and projects were mentioned the following: theater, youth center, cinema, sportive activities, music club (jazz), artistic activities for children and youth and other own initiatives, art projects. In order to develop some of these activities, the partner organizations are taking into account the possibility to apply a future project under the financial line of the NGO Fund, Component 1 Involvement – Sub-component 1.2 Volunteering and aims at sending and receiving volunteers between the two countries and involving them in the mentioned field of activities.

During the other days of the mobility, the representatives of ZURY Association were in contact with representatives of other 5 organizations from Oslo and Kristiansand managing to find common interest zones for initiating future activities and partnerships. Also, all the contacts identified were compiled afterwards by the representatives of ZURY Association in an internal database which can be at the disposal of other organizations and structures interested in developing partnerships and projects with organizations from Norway.

The mobility activity as well as the database of contacts represents important factors in the capacity building process between the two states, these helping and raising the potential of accessing available funds, especially those available through the NGO Fund in Romania and developing as such, projects and initiatives in partnerships.

The project “Capacity building of youth organizations from Romania and Norway” is a project implemented by ZURY Association from Timisoara and financed through the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA), administrated in Romania by The Foundation for Developing the Civil Society (Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile – FDSC) through the NGO Fund.